Click pentru a continua catre pagina principala www.unifarmromania.ro

Anunţ de recrutare Membri în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Unifarm S.A.

    În conformitate cu OUG 109/2011, Ministerul Sănătăţîî, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, selecţionează un număr de 1 membru reprezentant al Ministerului Sănătăţii în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Unifarm S.A.


    Anuntul extins cuprinzand criteriile de selectie si Iista documentelor ce trebuie depuse in vederea candidaturii, se gaseste pe pagina de internet a Ministerului Sanatatii, Ia adresa www.ms.ro, sectiunea lnformare > Noutati.

Candidaturile cuprinzand documentele solicitate tip anunt vor fi depuse la Directia Generala Resurse Umane, Juridic si Contencios —Birou lncadrari Personal.

    Criterii de recrutare si selectie


- Salariat(a) aI/a Ministerului sanatatii – aparat propriu
- Absolvent de studii universitare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul: stiinte medicale/ stiinte economice/ stiinte juridice/farmacie
- Experienta profesionala generala de minim 5 ani;.    Criterii care constituie avantaje


- Cunoagterea Iegislatiei specifice privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, O.U.G. 109/2011;
- Capacitatea de a sustine argumentat propuneri, solutii, puncte de vedere;
- Capacitate de a Iucra in echipa;
- Abilitati de negociere;
- Buna capacitate de comunicare scrisa/verbala in limba romana.;.


Candidatii trebuie sa aiba rezistenta Ia stres si Ia presiuni, diaponibilitatea de a calatori si disponibilitate pentru lucru cu program prelungit.

    Reguli cu privire la procesul de selectie


- O persoana fizica poate exercita concomitant cel mult 5 mandate de administrator al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni/intreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei;
- In mod obligatoriu, in selectia candidatilor se va avea in vedere evitarea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilitati;
- Toti candidatii trebuie sa fie in masura sa detina calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Unifarm S.A. (insa fara a se limita Ia lipsa antecedentelor penale – cazier judiciar, lipsa situatiei de incompatibilitate sau a conflictului de interese – declaratie pe proprie reapundere ca nu se afla in situatie de incompatibilitate sau conflict de interese, lipsa abaterilor ei/sau sanctionilor disciplinare — adeverinta semnata de conducatorul structurii de resurse umane din cadrul institutiei in care este incadrat candidatul, prin care se atesta faptul ca nu a fost sanctionat disciplinar, Iipsa debitelor catre bugetele de stat si/sau locale – fisa fiscala, etc).

    Documente necesare pentru depunerea candidaturii


- Curriculum Vitae in limba romana;
- Copiile diplomelor de studii si, dupa caz, ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari; Copiile vor fi insotite de original pentru confirmarea originalitatii acestora;
- Adeverinta semnata de conducatorul structurii de resurse umane din cadrul institutiei in care este incadrat candidatul, prin care se atesta faptul ca nu a avut abateri ei no a fost sanctionat disciplinar;
- Declaratie pe propria raspundere privind Iipsa situatiei de incompatibilitate si a confictului de interese;
- Cazier judiciar;
- Copie a actului de identitate;.    Modul de depunere a candidaturiiCandidaturile cuprinzand documentele solicitate in anunt vor fi depuse Ia Directia Generala Resurse Umane, juridic si contencios -Compartiment lncadrari Personal.

Termen de depunere: 5 zile de la data publicarii anuntului

Depunerea pe suport hartie a tuturor documentelor pentru candidatura, solicitate prin prezentul Anunt de selectie, este obiigatorie. lmposibilitatea transmiterii pe suport hartie, in termenui indicat, a tuturor documentelor solicitate atrage dupa sine excluderea din procedura de recrutare si selectie.

     Selectia candidatilor va consta in doua probe:

1. selectia dosarelor — termen maxim 3 zile lucratoare de la data finalizarii termenului de depunere a dosarelor
2. interviu.  Data sustinerii probei interviului va fi anuntata dupa proba selectiei dosarelor.